REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU najlepszeterapie.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Serwisu najlepszeterapie.pl należy najpierw uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Usługi Serwisu najlepszeterapie.pl oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Postanowienia Ogólne

1.Definicje:

1.1 OPERATOR: najlepszeterapie.pl  zwany dalej Usługodawcą

1.2 SERWIS – najlepszeterapie.pl – portal internetowy prowadzony przez operatora w języku polskim, w ramach którego organizowane jest publikowanie ofert o charakterze otwartym, na usługi oferowane przez Usługodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

1.3 USŁUGA – jest przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników serwisu, którą oferuje Usługodawca zgodnie z zasadami opisanymi w Serwisie najlepszeterapie.pl, drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na żądanie Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron, usługi informacyjne, usługi wyszukiwania.

1.4 UŻYTKOWNIK – to osoba fizyczna odwiedzająca najlepszeterapie.pl, a także osoba, która dokonuje za pośrednictwem serwisu przeglądu usług świadczonych przez Klientów lub innych czynności w ramach dostępnych funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę.

1.5 KLIENT – Użytkownik będący właścicielem Ośrodka Uzależnień lub gabinetu, upoważnionym do zarządzania ośrodkiem/gabinetem/managerem/terapeutą uzależnień/psychologiem/psychiatrą oraz innym nie wymienionym powyżej wykonującym czynności zarządcze w ośrodkach uzależnień i gabinetach

1.6 OŚRODEK UZALEŻNIEŃ – miejsce wykonywania usług terapii uzależnień

1.7 WŁAŚCICIEL – Status nadawany Klientowi, który jest uprawniony do zarządzania informacjami o ośrodku/gabinecie

1.8 PROFIL – zbiór informacji i opinii na temat Ośrodka lub Klienta umieszczony w Serwisie najlepszeterapie.pl

1.9 KONTO – rekord w bazie danych najlepszeterapie.pl, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Klientem

1.10 WPIS PODSTAWOWY – obecnie bezpłatny profil w serwisie najlepszeterapie.pl obejmuje wpis do bazy najlepszeterapie.pl

1.11 PAKIETY – płatne profile w serwisie najlepszeterapie.pl zapewniający promowanie w rankingu

1.12 PRODUKT REKLAMOWY – płatne produkty umożliwiające prezentacje Ośrodka/Gabinetu w najlepszeterapie.pl oraz dodatkowe promowanie ośrodka w wyznaczonych miejscach Serwisu najlepszeterapie.pl
1.13 UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Operatorem a Użytkownikiem. Postanowienia umowy wchodzą w życie z chwilą akceptacji Regulaminu przez użytkownika

2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Przedmiotowy Regulamin wiąże Usługodawcę i Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy cywilnoprawnej.

2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu najlepszeterapie.pl

1.Usługi świadczone przez Usługodawcę to:

1.1. Umożliwianie Użytkownikom publikowania informacji i opinii o Klientach i Ośrodkach zestawionych według rankingu, miast i kategorii.

1.2. Udostępnienie wyszukiwarki Ośrodków i Klientów.

1.3. Informacje i opinie o  Ośrodkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii w najlepszeterapie.pl i innych serwisach internetowych.

1.4. Udostępnienie usług Serwisu pakiety i produkty reklamowe są płatne.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu najlepszeterapie.pl i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

3. Warunki świadczenia usług w ramach serwisu najlepszeterapie.pl

1. Warunki techniczne korzystania z Usług w Serwisie najlepszeterapie.pl to:

  1. a) dostęp do sieci Internet,
  2. b) posiadanie konta e-mail,
  3. c) przeglądarka internetowa, jedna z wymienionych: Firefox, Chrome, Safari, IE (Edge), Opera, zaktualizowana do najnowszej obowiązującej wersji.

2. Każdy w Serwisie najlepszeterapie.pl może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Klientach i Ośrodkach, oraz korzystać z wyszukiwarki na stronie głównej Serwisu.

3. Użytkownik zalogowany (za pomocą adresu e-mail) uprawniony jest do:

  1. a) wystawiania opinii Klientom i Ośrodkom. Każdy Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię temu samemu Ośrodkowi i Klientowi,
  2. b) zgłaszania nadużycia jeżeli jest Klientem.

4. Podczas modernizacji lub przebudowy Serwisu albo prac konserwatorskich systemu teleinformatycznego Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług.

5. Usługodawca nie odpowiada w żadnej mierze za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

4. Dodawanie opinii i informacji o Klientach i Salonach

1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie najlepszeterapie.pl

2. Opinie i informacje o Klientach i Ośrodkach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej.

3. Opinie i informacje o Klientach i Ośrodkach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika, a nie relacjach innych osób.

4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego Klienta lub Ośrodka.

5. Wszelkie Informacje, opinie oraz komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do jakiejkolwiek nienawiści: rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

6. Użytkownik poświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

7. Wszelkie sprzeczne z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa opinie oraz informacje Usługodawca ma prawo usunąć (już opublikowane) oraz odmówić opublikowania.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Klientów.

5. Profile Ośrodków i Klientów

1. Utworzenie Profilu nowego Ośrodka / Klienta wymaga podania podstawowych informacji o nim.

2. Podstawowe informacje o Kliencie i Ośrodku obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko Klienta, miasto prowadzenia Ośrodka, usługi w Ośrodku, a także dane adresowe i kontaktowe. NIP .

3. Każdy Ośrodek/Klient posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Klientów.

4. Klient może zgłosić chęć dodania Profilu Ośrodka/Klienta. W tym celu należy wypełnić przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.najlepszeterapie.pl

5. Profil Ośrodka/Klienta i potwierdzony przez Klienta zostaje weryfikowany przez usługodawcę a następnie jest wyświetlony w serwisie najlepszeterapie.pl

6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a te już opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację wpisu w serwisie najlepszeterapie.pl.

2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jego załączników i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4. W celu rejestracji Użytkownik lub Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie najlepszeterapie.pl.

5. Korekty i uzupełnienia w opisach profili ośrodków/specjalistów dokonywane są przez administratora strony. Sugerowane zmiany należy przesłać na adres biuro@najlepszeterapie.pl Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Klienta, chyba że zażąda tego uprawniony organ.

6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przysłanych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu Ośrodka odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Poprzez rejestrację w Serwisie i/lub aktywację Konta Użytkownik lub Klient:

  1. a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
  2. b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Klienta na ich zamieszczanie w Profilu Ośrodka,
  3. c) potwierdza prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
  4. d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych,
  5. e) Po podpisaniu umowy istnieje możliwość jej zerwania w terminie 14 dni. Po okresie 14 dni od podpisania umowy klient traci prawo do zwrotu kosztów i odstąpienia od umowy.

9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta w serwisie najlepszeterapie.pl

10. Umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy.

11. Użytkownik lub Klient może rozwiązać umowę poprzez złożenie wypowiedzenia na adres mailowy biuro@najlepszeterapie.pl W przypadku rozwiązanie umowy przed upływem 6 miesięcy najlepszeterapie.pl nie zwraca kosztów.

12. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek serwisu najlepszeterapie.pl

13. Usługodawca ma prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych zdjęć, informacji i opinii w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Klienta.

2. Użytkownik lub Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie najlepszeterapie.pl w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu najlepszeterapie.pl i udostępnianie przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Klienta. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Klienta i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w serwisie najlepszeterapie.pl zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku „zgłoś nadużycie”.

3. Pozostałe uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą formularza kontaktowego w znajdującej się u dołu każdej strony w zakładce Kontakt.

4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Klienta.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Klienta w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na : biuro@najlepszeterapie.pl

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Klientów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownik i Klient ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie najlepszeterapie.pl

10. Własność intelektualna

1. Do Serwisu ma prawa jedynie Operator najlepszeterapie.pl . Są to prawa odnośnie treści, różnego typu grafik należące do Operatora lub podmiotów związanych z nim umową, która uwzględnia publikowanie danych materiałów w Serwisie.

2. Wszystkie elementy serwisu podlegają ochronie, która przewidziana jest w przepisach prawa międzynarodowego, a także polskiego. W szczególności punkt ten odnosi się do następujących postanowień : ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11. Polityka prywatności – pliki cookies

1. Właściciel ma prawo wykorzystania pozyskanych informacji do tworzenia Prezentacji Ośrodków.
2. Serwis najlepszeterapie.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika lub Gościa.
3. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych usług oraz całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu najlepszeterapie.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.